คลังความรู้ by Suwit – PAD K

ข้อเสนอต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลัง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ลาออก

Posted on: มีนาคม 25, 2006

    โดย โครงการรณรงค์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภาคประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกัน
   
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
– ขอให้เพิ่มสัดส่วนกรรมการประชาชนระดับชาติให้ครบทั้ง ๙ ด้าน
– สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นกรรมการในระดับต่างๆ
– ให้แก้ไขกฎระเบียบการคัดเลือกคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด โดยให้ สปสช. สาขาจังหวัดนั้นๆ ร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นผู้จัดกระบวนการสรรหาและได้มาซึ่งผู้แทนประชาชนในแต่ละจังหวัด
– ขอให้คงไว้ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดทั้งสามคณะ และแก้ไขระเบียบเพื่อปรับสัดส่วนขององค์ประกอบให้เท่าๆกัน ระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
– กำหนดให้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกลไกในโครงสร้างตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามมาตรา ๕๐ (๕) และ (๗) เพื่อเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระในพื้นที่
– ให้ สปสช. สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานศูนย์ประสานงานอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ เช่น สนับสนุนตามจำนวนประชาชนที่รับผิดชอบ
– สนับสนุนให้ศูนย์ประสานงานมีส่วนร่วมกับ สปสช. ระดับจังหวัดในกระบวนการได้มาซึ่งผู้แทนคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– สนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือในพื้นที่ของตนเอง
– ให้มีการพัฒนาศักยภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเรื่องการบริหารจัดการระบบการเงิน ระบบริการสุขภาพ การควบคุมคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอำนาจในการการบริการจัดการกองทุน

สิทธิและประโยชน์
– ขอให้มีกองทุนเริ่มต้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการแก่บุคคลที่ยัง ไม่มีเลข ๑๓ หลักเพื่อลดภาระแก่หน่วยบริการ เช่น ชนกลุ่มน้อย คนไร้บ้าน คนชายขอบ ชาวเล แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยคิดเงินกองทุนเบื้องต้นจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมาของบุคคลกลุ่ม นี้และให้เพิ่มตามสัดส่วนงบประมาณ
– ขอให้เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกโรคทุกคน เช่น ไตวายและโรคจิตเรื้อรัง และมีการกำหนดระยะเวลาที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน
– ให้สนับสนุนเวชภัณฑ์กับผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้พิการที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านโดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปรับการรักษาที่โรง พยาบาล เพื่อลดภาระของหน่วยบริการ
– ขอให้แก้ไขระเบียบการใช้บริการในกรณีฉุกเฉิน เหตุตามสมควรตามมาตรา ๗ รวมทั้งหน่วยบริการควรจัดให้มีศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำใน การให้บริการ เพราะไม่สามารถเข้าถึงบริการในกรณีฉุกเฉินได้ในปัจจุบัน
– การตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง สำหรับกลุ่มเสี่ยงมาก เช่น แรงงานนอกระบบ กลุ่มเกษตรกรใช้สารเคมี และรวมถึงกลุ่มอาชีพให้บริการทางเพศ

การเงินการคลัง
– ให้มีการจัดสรรงบประมาณกระจายตามหัวประชากร "คนอยู่ที่ไหน เงินไปที่นั่น"
– ขอให้ยุบกองทุนตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากผู้ใช้บริการประสบปัญหาไม่สามารถใช้บริการและต้องเสียเงินค่าใช้ จ่ายในการรับบริการ
– ข้อเสนอต่อกองทุนประกันสังคม ๓ แบบ คือ
– จัดสรรส่วน ๑.๕ % จากกองทุนประกันสังคม เป็นการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ สปสช. บริหารจัดการ
– ไม่มีการเก็บเงิน ๑.๕ % กับผู้ประกันตน และให้ใช้บัตร ๓๐ บาท ร่วมกันทั้งหมด จ่ายแค่ ๓.๕ % สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
– ให้ผู้ประกันตนเลือกว่า จะจ่ายหรือไม่จ่าย ๑.๕ % ด้วยก็ได้
– สนับสนุนให้ ๑๓๓๐ และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้นตาม มาตรา ๔๑
– ขอให้แก้ไขระเบียบในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๔๑ รวมทั้งการขยายวงเงินการให้ความช่วยเหลือกับผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสีย หายจากหน่วยบริการ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภาวะ เศรษฐกิจของประชาชน
– ขยายการคุ้มครองการช่วยเหลือเบื้องต้น ต่อข้าราชการและผู้ประกันตน

ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
    ๑. ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอให้รัฐบาลทบทวนข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบ บริการสุขภาพ เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่นที่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นมาใช้บริการโดย เบิกงบประมาณจากระบบหลักประกันของประเทศญี่ปุ่น ๗๐%
    ๒. ให้ สปสช. ดำเนินการบังคับใช้สิทธิกับยาที่จำเป็นต่อชีวิตที่มีสิทธิบัตร การผูกขาดราคาแพงและไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ข้อมูลเผยแพร่ โดย
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
๔๐๙ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข
ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๕ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  ๑๐๓๒๐

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

มีนาคม 2006
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: