คลังความรู้ by Suwit – PAD K

หยุดโกหกประชาชน ทักษิณหยุด ! เอา 30 บาทเป็นตัวประกัน

Posted on: มีนาคม 21, 2006

ไม่เลือกไทยรักไทย จะไม่มี ๓๐ บาทรักษาทุกโรคจริงหรือ

    ต้องตอบตรงๆว่าไม่จริง เพราะ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เป็นเพียงภาษาการตลาดของพรรคไทยรักไทย
    แต่การเข้าถึงบริการสุขภาพได้ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีกฏหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรองรับ ซึ่งเกิดจากการริเริ่มของหลายฝ่าย ทั้งจากนักวิชาการ และองค์กรภาคประชาชน ๑๒ เครือข่าย ภายใต้ชื่อ "โครงการรณรงค์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาคประชาชน" ที่ได้ร่วมกันรณรงค์เคลื่อนไหวผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดยได้รวบรวมรายชื่อประชาชน จำนวนมากกว่า ๗๐,๐๐๐ รายชื่อ เพื่อเสนอเป็นกฎหมาย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับประชาชน และมีผลบังคับใช้ไปแล้ว ตั้งแต่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
    แต่ในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงใกล้เลือกตั้ง จึงได้มีการประสานงานกับทุกพรรคการเมืองเพื่อให้ช่วยสนับสนุน กฎหมายฉบับภาคประชาชน ในขณะนั้นพรรคไทยรักไทย ได้ช่วงชิงนำไปเป็นนโยบายของพรรค และจัดทำเนื้อหากฏหมายที่ไม่แตกต่างจากของประชาชนเป็นฉบับของพรรคโดยไม่ได้ อ้างถึง ความพยายามของภาคประชาชนที่ผลักดันเรื่องนี้เลย

ไทยรักไทยกำลังทำให้ ๓๐ บาท ตายเพราะนโยบาย FTA
    พรรคไทยรักไทยได้เดินหน้าอย่างรีบเร่งในการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) หลายด้านกับหลายประเทศ โดยเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาและด้านบริการสุขภาพ โดยไม่สนใจเสียงคัดค้านท้วงติงทั้งจากสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการหลายคณะของวุฒิสภา สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นักวิชาการและองค์กรประชาชน เพียงเพราะคนบางตระกูล และพรรคพวก (บริวาร) รัฐบาลได้ผลประโยชน์เพราะกว้านซื้อโรงพยาบาลเอกชนไว้จำนวนมาก จึงเดินหน้าเต็มที่ให้คนไข้จากต่างประเทศมาแย่งใช้บริการสุขภาพหรือการส่ง เสริมการใช้บริการท่อเงเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองไทย ซึ่งจะทำให้มีปัญหากับคุณภาพและบริการสุขภาพในประเทศ
   
หยุดโกหกประชาชน
    พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ ในเดือน พ.ย. พ.ศ.๒๕๔๕ นั่นหมายความว่า ไม่มีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐบาลใดกล้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหลักการ "การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนไทยทุกคนได้" ถ้าไม่มีการแก้ไข กฎหมาย หรือยกเลิกกฏหมายฉบับนี้ในสภา
    ดังนั้น การที่หัวหน้าพรรคไทยรักไทย พูดว่า "ถ้าไม่เลือกไทยรักไทย ไม่เลือกทักษิณแล้ว จะไม่มี ๓๐ บาทรักษาทุกโรคนั้น" จึงเป็นคำพูดที่โกหก ไม่เป็นจริง และเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดให้กับประชาชน เพื่อหวังผลทางการเมือง
    เครือข่ายประชาชนไม่สนับสนุนการจ่าย ๓๐ บาท เพราะที่แท้จริงแล้วไม่ควรต้องจ่ายซักบาท นั่นคือ คนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน คำสำคัญคือ "คนทุกคน" นั่นคือ ขอให้เป็นมนุษย์ก็สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งสิ้น ปัจจุบันยังทำไม่ได้แต่ก็ควรช่วยกันพยายามทำให้ได้ คนทุกคนต้องได้ ไม่ใช่คนไทยทุกคนต้องได้ การให้หรือไม่ให้ใครได้รับการรักษาพยาบาลไม่ควรขึ้นกับมีหรือไม่มีบัตร ประชาชน เพียงเป็นมนุษย์ก็ต้องให้ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
    ไทยรักไทยไปได้ แต่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องอยู่
    ไม่ต้องกลัวว่า หลักประกันสุขภาพจะหายไป เพราะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นกฏหมาย รัฐบาลพรรคไหนก็คงไม่กล้ายกเลิก และไม่จริงอย่างที่ไทยรักไทยกล่าวอ้าง ประชาชนผู้ใช้บริการต้องช่วยกันผลักดันให้การรักษาพยาบาล ต้อง "มีมาตรฐาน" อีกคำคือ "มีคุณภาพ" และอีกคำคือ "อย่างเท่าเทียม" นั่นคือ ได้รับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นหลักประกันและสวัสดิการด้าน สุขภาพ ต้องทำให้การรักษาพยาบาลไม่คิดถึงกำไรสูงสุด ของฟรีในโลกนี้มีได้ คนรวยคนจนได้เท่ากันด้วย ของฟรีต้องดีด้วย
   
    เครือข่ายประชาชนที่ร่วมกันผลักดันหลักประกันสุขภาพในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
    ๑. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ติดเชื้อ ฯลฯ
    ๒. เครือข่ายผู้บริโภค : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และผลักดันมาตรการและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
    ๓. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ให้ความรู้เรื่องการผลิต การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ
    ๔. เครือข่ายผู้พิการ : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่กลุ่มคนพิการ ฯลฯ
    ๕. เครือข่ายชุมชนแออัด : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
    ๖. เครือข่ายเกษตร : ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างทางเลือกในการผลิตและการพัฒาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
    ๗. เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์ : ดำเนินกิจกรรมการออมทรัพย์ พัฒนาอาชีพ จัดระบบสวัสดิการของสมาชิก ฯลฯ
    ๘. เครือข่ายชนกลุ่มน้อย : ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มพี่น้องชนเผ่าและคนบนพื้นที่สูง
    ๙. เครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคม : ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ฯลฯ
    ๑๐. เครือข่ายผู้หญิง : ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิสตรีในด้านต่างๆ
    ๑๑. เครือข่ายเด็ก : ดำเนินกิจกรรมสิทธิเด็กและการมีส่วนร่วมของเด็กในด้านต่างๆ
    ๑๒. ผู้สูงอายุ : ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคม

ข้อมูลเผยแพร่ โดย
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
๔๐๙ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ซอยโรหิตสุข
ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๕ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  ๑๐๓๒๐

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

มีนาคม 2006
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: