คลังความรู้ by Suwit – PAD K

หนึ่งไร่พอเพียง

Posted on: มีนาคม 2, 2006

  เรียงความ “หนึ่งไรพอเพียง” รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.นภสิริ โพธิ์ไชยแสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

*****************************

“บานคือวิมานของเรา” คําพูดประโยคนี้สรางความประทับใจยิ่งนักเราทุกคนมีบานอยู บานคือที่อยูอาศัยบางทีเราเรียกที่อยูอาศัยแตกตางกันไปเชนเรียกวากระต อบกระทอมหองแถวตึกวังแตที่อยู อาศัยเหลานี้ตางก็เปนบานทั้งสิ้นทําไมเราตองมีบานเรามีบานไวเพื่อเป นสถานที่สําหรับการกินอยู

พักผอนหลับนอนเทานั้นหรือหากถามวาถาในอนาคตมีบานที่เป นของตนเองในเนื้อที่หนึ่งไรเราจะจัดการอยางไรใหลงตัวบานที่อยูสบายไม จําเปนตองมีราคาแพงมากแตควรเปนบานที่กอสรางใหถูกสุขลักษณะอากาศโปร งไดรับแสงแดดทั่วถึงและมีความมั่นคงแข็งแรงพอสมควรเราผูอยูอาศัยในบา นก็ควรสนใจและดูแลรักษาบานใหอยูในสภาพดีใหสะอาดสะอานทั้งในตัวเรือนและ บริเวณบานโดยรอบไมทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในตัวเรือนก็ไมควรปลอยให สกปรกรกรุงรังจนเปนที่อาศัยของสัตวนําโรคตางๆเชนยุงแมลงวันแมล งสาบหรือหนูได เราควรรูจักจัดและตกแตงบานตามกําลังความสามารถควรปลูกตนไม ไมดอกไมใบไมผลตลอดจนทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว ถาเราสนใจปลูกและดูแลเอาใจใสโดยสม่ําเสมอนอกจากจะชวยทําใหบานสวยงามน าอยู รมรื่นแลวยังอาจใชผลิตผลจากพืชเหลานั้นเปนอาหารของเราบานมิใชเป นเพียงที่อยู ที่หลับนอนเทานั้นยังเปนสถานที่ที่ใหความผาสุกความสะดวกสบายและความ ปลอดภัยแกชีวิตเปนศูนยรวมความเปนอยูและจิตใจของสมาชิกในบานดวยเราทุก คนปรารถนาที่จะมีบานสวยงามมั่นคงแข็งแรงอยูสบายเพื่อเราจะไดมีความร มเย็นเปนสุขอยูภายใต

หลังคาบานของเราไปนานเทานานกอนอื่นตองขอบอกวาบานฉันอยูนอกเมืองมี สภาพอากาศดีมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมมีน้ํากินน้ําใชบริบูรณ เพื่อใหสะดวกตอการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในบริเวณเนื้อที่หนึ่งไรของบ านเปนการชวยลดปญหาเศรษฐกิจฝดเคืองในปจจุบันนอกจากเก็บไวกินในครัว เรือนที่เหลือยังนําออกขายเปนการเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกดวยในอนาค ตฉันอยากเปนครูซึ่งจะตองทําใหไดหากถามวามีอาชีพครูแลวจะเอาเวลาไหนมา ทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ก็ตื่นแตเชามืดตีสี่ครึ่งเตรียมหุงหาอาหารเชาไว

แลวลงไปสวนเพื่อทําการเกษตรเล็กๆของเราทั้งตอนเลิกงานและวันเสารอาทิตย เปนการพักผอนและออกกําลังกายที่ไดประโยชนดวย๒คนเราชอบรับประทานผักกัน เกือบทุกคนผักคือพืชที่มนุษยเราสามารถนํามาใชเปนอาหารไดเราอาจใชทั้งต นหรือใชเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหรืออาจใชหลายๆสวนเปนอาหารเชนลําต นใบรากดอกผลและเมล็ดก็ได ผักที่จะปลูกไดแก ตําลึงผักบุงพริกมะเขือบวบมะละกอมะกรูดมะนาวฟกแฟงแตงกวาผักกาดตะไคร พริกขี้หนูโหระพาและถั่วตางๆเปนตนพืชที่ใชเปนผักไดดีจะตองมีลําต นหรือสวนของพืชมีลักษณะอวบน้ําออนนุมมีรสคอนขางหวานหรือกรอบหรือทั้ง หวานทั้งกรอบดังนั้นพืชที่ยังออนจึงใชเปนผักไดดีเราไมใชพืชแก เพราะตนหรือสวนของพืชแกจะแข็งเหนียวเปนเสี้ยนและบางทีก็ขมดวยผักส วนใหญเปนพืชลมลุกหรือพืชที่มีอายุสั้นๆพืชลมลุกเชนวานี้บางชนิดมีลําต นแข็งแรงสามารถพยุงตัวเองใหตั้งตรงได โดยไมจําเปนตองมีไมค้ําชวยเชนตนพริกตนมะเขือแตบางชนิดมีลําตนอ อนตั้งลําตนใหตรงไมได จําเปนตองมีไมค้ําหรือคางใหมันเกาะเลื้อยเชนบวบน้ําเตาถั่วพูถั่ว ฝกยาวผักที่เปนพืชลมลุกบางชนิดชอบขึ้นในน้ําไดแก ผักบุงผักกะเฉดผักแวนนอกจากนี้ยังมีพืชยืนตนซึ่งเปนไมใหญใหร มเงาหลายชนิดเราใชบางสวนมารับประทานเชนมะมวงมะขามขี้เหล็กขนุนสะเดา เราใชใบออนชอดอกออนหรือผลออนของมะมวงเปนผักสดจิ้มน้ําพริกจิ้มปลารา เราสามารถใช

ใบออนดอกออนฝกออนของมะขามเปนทั้งผักสดและตมแกงใชใบออนดอกอ อนของต้นขี้เหล็กมาแกงกับเนื้อใชลูกขนุนออนตมเปนผักทําซุปหมากมี่เราใช ใบออนช อดอกออนของสะเดามาลวกจิ้มน้ําปลาหวานเหลานี้เปนตนผักที่หางายและมัก ขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเราจะเห็นอยูทั่วไปไดแก ผักกระถินผักตําลึงมะระขี้นกจะปลูกผักเหลานี้ไวริมรั้วเพื่อเปนการประ หยัดเนื้อที่ผักเปนอาหารที่มีประโยชน เปนอาหารจําเปนสําหรับรางกายของคนทุกคนผักชวยใหรางกายแข็งแรงไมเป นโรคไดงายเราจึงควรรับประทานผักเปนประจําและรับประทานผักหลายๆชนิด เพื่อใหรางกายไดรับสิ่งที่จําเปนครบถวนผักที่เราปลูกเองจะไมมีสารพิษ เจือปนอยูภายในตนซึ่งจะไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายของเราผักที่ปลูก เองจะสะอาดปราศจากเชื้อโรคและที่สําคัญก็คือจะไมมีพิษยาฆาแมลงตกคางอยู ผักเปนอาหารประเภทเสริมสรางให รางกายเติบโตแข็งแรงปองกันโรคภัยไขเจ็บมารบกวนและใหวิตามินและเกลือแร

สวนไมผลที่เปนไมยืนตนนั้นจะใหรมเงาควรปลูกตัดแตงกิ่งเพื่อใหมีลูก ดกยิ่งขึ้นไมผลสวนมากชอบดินรวนที่มีอินทรียวัตถุในปริมาณสูงและเป นดินที่ระบายน้ําไดดีควรจะปลูกมะมวงแกวเพราะสามารถรับประทานเปรี้ยว และทํายํามะมวงไดอรอยที่สุดทั้งนํามาดองและยังเก็บขายไดราคาดีมะมวงแก วเปนมะมวงพันธุพื้นเมืองที่ทนทานตอโรคและควรจะปลูกมะมวงกะลอนสักต นนําผลสุกมารับประทานกับขาวเหนียวและทํามะมวงแผนที่แมสอนใหทําทุกป ที่มะมวงลนตลาดในชวงเดือนเมษายนที่โคนตนมะมวงจะผูกกลวยไมไวเพื่อจะ ไดชื่นชมดอกที่สวยงามและเก็บชอดอกไปไหวพระนอกจากนี้จะปลูกกระทอนฝายไว ซึ่งจะใหผลในชวงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปลูกลิ้นจี่ลําไยมะขามมะยงชิดส มโอชนิดละสองสามตนไวกินผลตลอดป แตตองไมลืมรักษาความชื้นในดินใหสม่ําเสมอโดยการ๓ควบคุมการใหน้ําและใส ปุยบํารุงดินอยางถูกตองเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินไว ควรปลูกกันเกราหรือที่บานเราเรียกดอกมันปลาไวทางทิศตะวันตกเฉียงใตของบา นเพราะมันปลาจะออกดอกในชวงเดือนเมษายนและจะไดสงกลิ่นหอมชื่นใจมายังตัวบ านขณะที่อากาศรอนจัดดังบทกลอนจากหนังสือพรรณไมวรรณกรรมสุนทรภูวา“กันเก ราออกดอกตกเปนชอนวลละอองงามวิจิตรนาพิสมัยกลิ่นหอมหวนอวนอบตลบไกลกระเวน ไพรเกาะนิ่งที่กิ่งบน”ปุยไดจากการหมักปุยหมักที่ทําขึ้นเองจากมูลสัตว ที่เลี้ยงไวบริโภคใชงานและขายเลี้ยงปลาเปดและไกไวกินเนื้อและไข รวมทั้งไวขายไข เลี้ยงสุนัขและหานไวเฝาบานขุดบอเลี้ยงปลาชอนเพราะชอบกินปลาเผาปลาจะช วยกินแมลงลูกน้ํายุงและที่เหนือบอนั้นมีเลาไก เปดหานประมาณ๒๐ตัวและจะไดมูลสัตวปกเหลานี้ไปทําปุยใสแปลงผักและเป นอาหารปลาอีกทั้งจะติดไฟหลอดสีมวงไวดักแมลงเพื่อเปนอาหารปลาและดักแมลงดา นาเก็บไวตําน้ําพริกจะเลี้ยงวัวเนื้อหนึ่งคูไวใหกินหญาที่ขึ้นยาวและ กินกระถินริมรั้วและนํามูลวัวไปเปนปุยตนไม สวนน้ําที่เหลือใชจากการซักลางจะระบายลงในบอเกรอะและนํามารดพืชผักผลไม ตอไปเมื่อออกมายืนอยูนอกบานในยามเชาตรู และมองไปรอบๆตัวไดเห็นตนไมสีเขียวและดอกไม

บานสะพรั่งสีสดสวยและสงกลิ่นหอมชวนชื่นใจสายลมพัดเย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ได ยินเสียงนกเล็กๆรองจิ๊บๆนาฟงถัดจากตัวบานมีบอไมใหญนักน้ําใสสะอาด ตรงแองน้ํามีปลาแหวกวายลัดเลาะไปตามกอหญาลูกตะขบสีแดงแปรดหลนจากต นลอยมาตามสายน้ํานาเก็บมาเลนขายของคงจะสนุกไมนอยตนไม ดอกไม สายลมอากาศกอนหินลําธารสัตว ผลไม และพื้นดินลวนเปนธรรมชาติที่อยูแวดลอมตัวเราซึ่งเราเรียกวา“สิ่งแวดล อม”ธรรมชาติที่แวดลอมตัวเราลวนมีความงามและมีความสําคัญตอชีวิตชวยให เราเติบโตแข็งแรงและมีความสุขรักธรรมชาติไมทําลายธรรมชาติที่แวดลอมหนึ่ง ไรพอเพียงสําหรับการอยูกินอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจมีผักและผลไม กินเองตลอดป บานเราคือวิมานบนดินที่มีทั้งพอแม และพี่ๆของเราอยูรวมกันหลายๆคน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

มีนาคม 2006
พฤ อา
« ก.พ.   เม.ย. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: