คลังความรู้ by Suwit – PAD K

จดหมายเปิดผนึก ถึง ประชาชนชาวไทย(ในต่างประเทศ)

Posted on: กุมภาพันธ์ 11, 2006

   

คัดค้านการตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรของนายกรัฐมนตรีและคัดค้านการกำหนดการเลือกตั้ง สส.นอกราชอาณาจักร ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

โดย กลุ่มประชาชนและนักเรียนไทยในต่างประเทศ

1 มีนาคม 2549

http://www.biolawcom.de/petition/index.php

********************************************************

ภายหลังจากที่ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศยุบสภา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สส. นอกราชอาณาจักรในวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2549 และกำหนดวันปิดรับสมัครการลงทะเบียนขอเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ (ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงหลังการประกาศยุบสภา และเป็นวันเสาร์อันถือเป็น วันหยุดราชการ) โดยให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ซึ่งผลจากกำหนดการดังกล่าวส่งผลต่อสิทธิเลือกตั้งของชาวไทยนอกราชอาณาจักร ข้าพเจ้าประชาชนไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรปรากฏตามรายชื่อ และที่อยู่ท้ายจดหมายนี้ มีข้อคิดเห็นและข้อคัดค้าน ดังต่อไปนี้ การกำหนดการเลือกตั้งดังกล่าวส่งผลให้ ชาวไทยนอกราชอาณาจักร ซึ่งมิได้ขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรในปี 2548 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 ถูกตัดสิทธิจากการเลือกตั้ง สส. นอกราชอาณาจักร

ใน ทางปฏิบัติการเลือกตั้งจะต้องเปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างประเทศมีเวลาในการ เตรียมตัวใช้สิทธิอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และต้องมีการประกาศกำหนดการวันสุดท้ายของ การขอใช้สิทธิให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และโดยหลักการทางการปกครองแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่สามารถออกคำสั่งให้มีผลบังคับย้อนหลังได้

ดังนั้นข้าพเจ้าและ ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเสียสิทธิทางการเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น ไม่มีสิทธิลงชื่อถอดถอนผู้แทน, ไม่มีสิทธิลงสมัครเป็นผู้แทนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เป็นเวลาอย่างน้อยสี่ปี ซึ่งย่อมไม่เป็นธรรม เพราะพวกข้าพเจ้ามิได้มีความประสงค์เช่นนั้น และมิใช่ความผิดของประชาชน การกำหนดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่าง วันที่ 17 – 26 มีนาคม 2549 ซึ่งเป็นระยะเวลา 20 วัน หลังการประกาศยุบสภา และ 7 วันหลังวันปิดประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลทำให้ประชาชนไทย นอกราชอาณาจักรมีเวลาเพียง 7 วัน ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัคร นโยบาย และลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

โดย การกำหนดเวลาซึ่งกระชั้นชิดดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงต่อ การจัดเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการจัดการประชาสัมพันธ์และการระยะเวลาในการ ติดต่อ สื่อสารทางไปรษณีย์โดยเฉพาะสำหรับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งห่างไกลจาก ที่ตั้งของสถานทูตไทย ในประเทศดังกล่าว

นอกจากนั้นการกำหนดวัน เลือกตั้งเป็นวันที่ 2 เมษายน โดยผ่านความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงคนเดียว โดยมิได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการยังส่งผลต่อความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ความชอบธรรมของการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและประสิทธิภาพการจัดการ เลือกตั้ง

จึงขอเสนอให้ทบทวนกำหนดวันเลือกตั้ง โดยอาจกำหนดให้เป็นในวันที่ 23 เดือนเมษายน 2549 กลุ่มประชาชนและนักเรียนไทยในต่างประเทศ เห็นว่าการประกาศยุบสภาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นการกระทำมิชอบ ทั้งนี้เพราะสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากความประพฤติที่ไม่โปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนของนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกรัฐมนตรีและเจ้าของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องการขายหุ้นเพื่อผลกำไร สูงสุด อีกทั้งยังถูกกล่าวหาในเรื่องการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการ เสียภาษีให้รัฐ ซึ่งปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยการลาออกของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมในการแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวและสามารถ กลับมาบริหารประเทศได้อย่างสง่างาม แทนที่จะและผลักภาระให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยที่รัฐต้องเสียเงิน จำนวนมหาศาลในการจัดการเลือกตั้งกล่าว กลุ่มประชาชนและนักเรียนไทยในต่างประเทศ จึงขอเรียกร้องให้ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และขอยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ถึงการตัดสินใจและการทำงานอันไม่เป็นกลางของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งส่งผลต่อสิทธิในการเลือกตั้งของชาวไทยนอกราชอาณาจักรและประสิทธิภาพต่อ การดำเนินการเลือกตั้ง

จึง ขอเชิญชวนผู้สนับสนุนการคัดค้านการตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรของนายก รัฐมนตรีและคัดค้านการกำหนดการเลือกตั้ง สส.นอกราชอาณาจักร ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมลงรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 มีนาคม 2549 ผ่านอีเมล์ของผู้ประสานงานชั่วคราวดังรายชื่อด้านล่าง เพื่อเสนอยื่นฟ้องต่อ ศาลปกครอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2548

โดยในวัน ที่ 15 มีนาคม 2549 ตัวแทนชาวไทยในต่างประเทศจะยื่นฟ้องการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อ ศาลปกครองที่ประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนชาวไทยในสหราชอาณาจักรจะนำเสนอชื่อที่รวบรวมได้เบื้องต้นยื่น ผ่านสถานทูตไทยในสหราชอาณาจักร คณะผู้ประสานงานชั่วคราว นฤมล ทับจุมพล, PhD Candidate, University of Leeds, UK ipint (at) leeds.ac.uk กนกรัตน์ เลิศชูสกุล, PhD Candidate, London School of Economics and Political Science, UK k.lertchoosakul(at)lse.ac.uk ศราวุฒิ ประทุมราช, Lawyer /Human Rights Activist, Senior API Fellow, Asian Public Intellectual , Indonesia tuactive(at)yahoo.com Sirote Klampaiboon, PhD Candidate, University of Hawaii, USA, sirotek(at)hotmail.com ปริยากร ปุสวิโร, PhD Candidate, University of Bremen, Germany pusawiro(at)tzi.de

**** เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศที่ผ่านมารีบเข้าไปลงชื่อกันได้นะคะ ….. http://www.biolawcom.de/petition/index.php 

คิมค่ะ …..

ปล. ขอบคุณ ท่านพี่ คนสุรินทร์ไม่กินสุรา ที่ช่วยกรุณานำเวบมาบอกกล่าวกันนะคะ ….. 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

กุมภาพันธ์ 2006
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Blog Stats

  • 37,455 hits

Top Clicks

  • ไม่มี
Advertisements
%d bloggers like this: